Zasady ogólne

W systemie Polski FADN dane rachunkowe pozyskiwane są z gospodarstw osób fizycznych (KRR) oraz z gospodarstw osób prawnych (BDGR). Ze względu na swoją specyfikę dane rachunkowe z obu form prawnych gospodarstw zbierane są za pomocą odrębnych formularzy.

 

Kluczową kwestią jest zapewnienie dobrej jakości danych rachunkowych. W tym celu dane są testowane, najpierw na poziomie oprogramowania służącego do wprowadzania danych (Systemu Rejestracji Danych Rachunkowych „RDR”), a następnie w Zakładzie Rachunkowości Gospodarstw Rolnych, gdzie analizowane są wyjaśnienia doradców do testów oraz przeprowadza się dodatkowe testy, m. in. umożliwiające wychwycenie wyników odstających w grupie. Wyniki testów są przekazywane do Biur Rachunkowych, które dokonują korekt w danych lub wyjaśniają sytuacje zidentyfikowane przez testy.

 

Dane rachunkowe oczyszczone z błędów tworzą bazę danych Polskiego FADN. Na podstawie tych danych wytwarzane jest Sprawozdanie z gospodarstwa rolnego przesyłane następnie do Komisji Europejskiej. W ten sposób Polska wypełnia obowiązek wynikający z członkostwa w Unii Europejskiej. Dane przekazane do Komisji Europejskiej podlegają testowaniu niezależnemu od testów obowiązujących w Polskim FADN, a uwagi i zastrzeżenia kierowane są do Zakładu Rachunkowości Gospodarstw Rolnych. Po zaakceptowaniu otrzymanych wyjaśnień lub ewentualnych poprawek w danych, Komisja Europejska uznaje dane za ostateczne. Tym samym możliwe staje się wytworzenie Wyników Standardowych.

 

Dane rachunkowe z bazy danych Polskiego FADN służą również do wytwarzania Raportów (Indywidualny, Porównawczy, Dynamiczny) zawierających wybrane wyniki gospodarstw oraz przygotowywania różnego rodzaju analiz, publikacji i ekspertyz tak przez pracowników Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego (IERiGŻ-PIB) jak i użytkowników zewnętrznych np. uczelnie, instytuty naukowe, administrację publiczną.

 

Należy mieć na uwadze, że do analiz wykorzystuje się dane w postaci średnich dla wydzielonych grup gospodarstw. Każda grupa musi zawierać co najmniej 15 gospodarstw, tak aby zapewniona była anonimowość i ochrona danych osobowych. Dane rachunkowe (pojęcie to obejmuje również wyjaśnienia do testów) z pojedynczego gospodarstwa mogą być udostępniane wyłącznie przez samego rolnika lub za jego zgodą.