Wyniki Standardowe z próby

Publikacje „Wyniki Standardowe” przedstawiają sytuację ekonomiczną z wyselekcjonowanych grup gospodarstw rolnych w danym roku obrachunkowym, które uczestniczą w systemie FADN. Wyniki pogrupowano w 10 tabelach tematycznych. Odzwierciedlają one m.in.: produkcję, koszty, dopłaty, dochód z gospodarstwa rolnego, bilans finansowy na koniec roku oraz wybrane mierniki i wskaźniki finansowe. Ustalane są według jednolitego formatu dla wszystkich krajów Unii Europejskiej, zdefiniowanego w dokumencie RI/CC 882 „Definitions of Variables used in FADN standard results”.

Opracowanie składa się z czterech części:
I. Zmiany metodyczne obowiązujące w danym roku obrachunkowym.
II. Informacje o systemie FADN.
III. Metodyka, jaka obowiązuje w FADN.
IV. Wyniki uzyskane przez gospodarstwa rolne dla trzech kryteriów grupowania: wielkości ekonomicznej (ES6) oraz typu rolniczego (TF8) oraz powierzchni użytków rolnych (UAA6).


Zaprezentowane w tej części publikacjach wyniki nie są reprezentatywne dla pola obserwacji FADN.
 Oznacza to, że odnoszą się tylko do próby badawczej gospodarstw i stanowią źródło informacji o potencjale wytwórczym i efektach gospodarowania gospodarstw zawartych w danym opracowaniu i nie mogą być podstawą do wyciągania wniosków uogólniających w zakresie sytuacji ekonomicznej ogółu gospodarstw z pola obserwacji FADN. Dlatego też, prezentowane wyniki są średnimi arytmetycznymi dla określonej grupy gospodarstw. Gospodarstwa te, również przekraczają minimalny próg wielkości ekonomicznej wyrażony w ESU dla Standardowych Nadwyżek Bezpośrednich (SGM) lub w euro dla Standardowych Produkcji (SO). Próg minimalny wielkości ekonomicznej gospodarstw rolnych ustalany jest w taki sposób, aby w polu obserwacji znalazły się gospodarstwa rolne wytwarzające 90% SO, a wcześniej SGM.

 

Najważniejsze informacje niezbędne do interpretacji wyników Polskiego FADN z dn. 30.12.2020

 • Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne prowadzące rachunkowość
  w 2005 roku
  Region FADN 800, Małopolska i Pogórze

 • Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne prowadzące rachunkowość
  w 2004 roku

 • Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN
  w 2004 roku
  Region FADN 785, Pomorze i Mazury

   

 • Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN
  w 2004 roku
  Region FADN 790, Wielkopolska i Śląsk

 • Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN
  w 2004 roku
  Region FADN 795, Mazowsze i Podlasie

 • Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN
  w 2004 roku
  Region FADN 800, Małopolska i Pogórze

 • Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne prowadzące rachunkowość
  w 2003 r.

  W ramach Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa Zakład Rachunkowości Rolnej IERiGŻ modyfikował organizację i metodykę rachunkowości rolnej stosowanej do zbierania danych rachunkowych z indywidualnych gospodarstw rolnych. Celem tych działań było zorientowanie rachunkowości rolnej na warunki gospodarki rynkowej oraz zapewnienie pełnej zgodności zbieranych danych rachunkowych do systemu obowiązującego w Krajach Członkowskich Unii Europejskiej.

  W publikacji pt. „Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne prowadzące rachunkowość w 2002 r.” oraz „Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne prowadzące rachunkowość w 2003 r.” prezentowane są wyniki rachunkowości 1009 polskich gospodarstw rolnych z 2002 roku i 876 polskich gospodarstw rolnych z 2003 roku, w pełni zgodne z pojęciami i kategoriami ekonomicznymi, prezentowanymi w publikacjach Dyrekcji Generalnej do Spraw Rolnictwa UE (DG AGRI).

   

  Opracowanie składa się z 3 podstawowych części:

  -Wstępnej, charakteryzującej Sieć Danych Rachunkowych Gospodarstw Rolnych (FADN).
  -Metodycznej, zawierającej wyjaśnienia rachunku wyników.
  -Statystycznej, zawierającej dane statystyczne nazywane „Wyniki Standardowe FADN, poziom I” (ang. Standard Results).

   

  Zgodnie z regułami zachowania tajności, a właściwie dla uniemożliwienia rozpoznania gospodarstwa z którego dane pochodzą, publikowane są uśrednione wyniki z grup liczących co najmniej 15 gospodarstw.

 • Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne prowadzące rachunkowość
  w 2002 r.

  W ramach Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa Zakład Rachunkowości Rolnej IERiGŻ modyfikował organizację i metodykę rachunkowości rolnej stosowanej do zbierania danych rachunkowych z indywidualnych gospodarstw rolnych. Celem tych działań było zorientowanie rachunkowości rolnej na warunki gospodarki rynkowej oraz zapewnienie pełnej zgodności zbieranych danych rachunkowych do systemu obowiązującego w Krajach Członkowskich Unii Europejskiej.

  W  publikacji pt. „Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne prowadzące rachunkowość w 2002 r.” oraz „Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne prowadzące rachunkowość w 2003 r.” prezentowane są wyniki rachunkowości 1009 polskich gospodarstw rolnych  z 2002 roku i 876 polskich gospodarstw rolnych z 2003 roku, w pełni zgodne z pojęciami i kategoriami ekonomicznymi, prezentowanymi w publikacjach Dyrekcji Generalnej do Spraw Rolnictwa UE (DG AGRI).

   

  Opracowanie składa się z 3 podstawowych części:

  – Wstępnej, charakteryzującej Sieć Danych Rachunkowych Gospodarstw Rolnych (FADN).
  – Metodycznej, zawierającej wyjaśnienia rachunku wyników.
  – Statystycznej, zawierającej dane statystyczne nazywane „Wyniki Standardowe FADN, poziom I” (ang. Standard Results).

   

  Zgodnie z regułami zachowania tajności, a właściwie dla uniemożliwienia rozpoznania gospodarstwa z którego dane pochodzą, publikowane są uśrednione wyniki z grup liczących co najmniej 15 gospodarstw.