Szacunkowe Wyniki Standardowe z populacji badawczej

Publikacje zawarte w tej części przedstawiają szacunkową informację o stanie dochodów oraz sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych w danym roku obrachunkowym, które uczestniczą w systemie FADN.

 

Z próby liczącej ok. 12 tys.  gospodarstw rolnych Polskiego FADN, wylosowano 10% podpróbę  gospodarstw  o wielkości ekonomicznej równej lub większej od 4 000 euro, która jest reprezentatywna ze względu na 3 kryteria: lokalizację (Regiony FADN), wielkość ekonomiczną i typ rolniczy.

 

Wyniki zaprezentowano w formie „Wyników Standardowych”, które pogrupowano w 10 tabelach tematycznych. Odzwierciedlają one m.in.: produkcję, koszty, dopłaty, dochód z gospodarstwa rolnego, bilans finansowy na koniec roku oraz wybrane mierniki i wskaźniki finansowe. Ustalane są według jednolitego formatu dla wszystkich krajów Unii Europejskiej, zdefiniowanego w dokumencie z serii RI/CC 882 „Definitions of Variables used in FADN standard results”.


Prezentowane wyniki są średnimi ważonymi
 dla określonej grupy gospodarstw, co oznacza, że wyniki z tych gospodarstw można uogólniać na populację badawczą. Należy jednak mieć na uwadze, że są one obliczone na podstawie podpróby, a ostateczne wyniki z pełnej próby mogą się różnić od szacunku.

 

  • Szacunkowa informacja o stanie dochodów gospodarstw rolnych dla roku 2018

    Warszawa 2019