Wyniki Standardowe Polskiego FADN (informacja wstępna)

Prezentowane wyniki przedstawiają informację wstępną sytuacji ekonomicznej z próby gospodarstw gospodarstw rolnych, które uczestniczą w europejskiej Sieci Zbierania Danych Rachunkowych (FADN – Farm Accountancy Data Network). Zastosowane pojęcia i kategorie są w pełni zgodne z Wynikami Standardowymi FADN Dyrekcji Generalnej do spraw Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UE (DG-AGRI).

Prezentowane wyniki nie są reprezentatywne dla pola obserwacji FADN. Oznacza to, że odnoszą się tylko do próby badawczej gospodarstw i stanowią źródło informacji o potencjale wytwórczym i efektach gospodarowania gospodarstw zawartych w danym opracowaniu i nie mogą być podstawą do wyciągania wniosków uogólniających w zakresie sytuacji ekonomicznej ogółu gospodarstw z pola obserwacji FADN. Dlatego też, prezentowane wyniki są średnimi arytmetycznymi dla określonej grupy gospodarstw.

 

  • Wstępne Wyniki Standardowe Polskiego FADN

    (rok obrachunkowy 2018)

  • Wstępne Wyniki Standardowe Polskiego FADN

    (rok obrachunkowy 2017)

  • Wstępne Wyniki Standardowe Polskiego FADN

    (rok obrachunkowy 2016)