Wyniki Standardowe Polskiego FADN (informacja wstępna)

Prezentowane wyniki przedstawiają informację wstępną sytuacji ekonomicznej z próby gospodarstw gospodarstw rolnych, które uczestniczą w europejskiej Sieci Zbierania Danych Rachunkowych (FADN – Farm Accountancy Data Network). Zastosowane pojęcia i kategorie są w pełni zgodne z Wynikami Standardowymi FADN Dyrekcji Generalnej do spraw Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UE (DG-AGRI).

Prezentowane wyniki nie są reprezentatywne dla pola obserwacji FADN. Oznacza to, że odnoszą się tylko do próby badawczej gospodarstw i stanowią źródło informacji o potencjale wytwórczym i efektach gospodarowania gospodarstw zawartych w danym opracowaniu i nie mogą być podstawą do wyciągania wniosków uogólniających w zakresie sytuacji ekonomicznej ogółu gospodarstw z pola obserwacji FADN. Dlatego też, prezentowane wyniki są średnimi arytmetycznymi dla określonej grupy gospodarstw.

 

Wstępne Wyniki Standardowe opracował zespół: dr inż. Dariusz Osuch i mgr inż. Renata Płonka.

 

 • Wstępne Wyniki Standardowe Polskiego FADN

  (rok obrachunkowy 2022)

 • Wstępne Wyniki Standardowe Polskiego FADN

  (rok obrachunkowy 2021)

 • Wstępne Wyniki Standardowe Polskiego FADN

  (rok obrachunkowy 2020)

 • Wstępne Wyniki Standardowe Polskiego FADN

  (rok obrachunkowy 2018)

 • Wstępne Wyniki Standardowe Polskiego FADN

  (rok obrachunkowy 2017)

 • Wstępne Wyniki Standardowe Polskiego FADN

  (rok obrachunkowy 2016)