Szacunkowe Wyniki Standardowe Polskiego FADN (w skrócie)

Prezentowane wyniki przedstawiają szacunkową informację o stanie dochodów oraz sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych, które uczestniczą w europejskiej Sieci Zbierania Danych Rachunkowych (FADN – Farm Accountancy Data Network). Zastosowane pojęcia i kategorie są w pełni zgodne z Wynikami Standardowymi FADN Dyrekcji Generalnej do spraw Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UE (DG-AGRI).

 

Przedstawione wyniki są średnimi ważonymi, co oznacza, że można je uogólniać na populację badawczą. Należy jednak mieć na uwadze, że są to tylko szacunki, a ostateczne wyniki mogą się różnić od zaprezentowanych.

  • Wyniki Standardowe Polskiego FADN NOWOŚĆ

    (szacunek roku obrachunkowego 2019)

  • Skrócona szacunkowa informacja o stanie dochodów gospodarstw rolnych

    (rok obrachunkowy 2018)