Szacunkowe Wyniki Standardowe Polskiego FADN (w skrócie)

Prezentowane wyniki przedstawiają szacunkową informację o stanie dochodów oraz sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych, które uczestniczą w europejskiej Sieci Zbierania Danych Rachunkowych (FADN – Farm Accountancy Data Network). Zastosowane pojęcia i kategorie są w pełni zgodne z Wynikami Standardowymi FADN Dyrekcji Generalnej do spraw Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UE (DG-AGRI).

 

Z próby liczącej ok. 12 tys.  gospodarstw rolnych Polskiego FADN, wylosowano 10% podpróbę  gospodarstw  o wielkości ekonomicznej równej lub większej od 4 000 euro, która jest reprezentatywna ze względu na 3 kryteria: lokalizację (Regiony FADN), wielkość ekonomiczną i typ rolniczy.

Prezentowane wyniki są średnimi ważonymi dla określonej grupy gospodarstw, co oznacza, że wyniki z tych gospodarstw można uogólniać na populację badawczą. Należy jednak mieć na uwadze, że są one obliczone na podstawie podpróby, a ostateczne wyniki z pełnej próby mogą się różnić od szacunku.

  • Skrócona szacunkowa informacja o stanie dochodów gospodarstw rolnych

    (rok obrachunkowy 2018)