Pracownie

Zadania Zakładu Rachunkowości Gospodarstw Rolnych:

 • organizowanie zbierania danych rachunkowych,
 • gromadzenie danych przesyłanych z biur rachunkowych,
 • tworzenie komputerowej bazy na podstawie danych rachunkowych otrzymanych z biur rachunkowych,
 • przygotowywanie raportów i analiz oraz upowszechnianie wyników,
 • coroczne przekazywanie do Komisji Europejskiej indywidualnych raportów z gospodarstwa rolnego FADN ze statystycznie reprezentatywnej próby gospodarstw rolnych.

Powyższe zadania realizuje sześć pracowni:

 

1. Pracownia Metodyki i Szkolenia

 • współpracuje z Komisją Europejską,
 • zapewnia zgodność metodyczną Polskiego FADN z FADN,
 • odpowiada za terminy przekazu do Komisji Europejskiej plików z danymi rachunkowymi gospodarstw rolnych,
 • opracowuje programy szkoleniowe dla różnych grup uczestników Polskiego FADN,
 • uczestniczy w przeprowadzaniu szkoleń,
 • zapewnia merytoryczny nadzór nad tworzeniem i modyfikacją programów i aplikacji wykorzystywanych w systemie.

2. Pracownia Organizacji Zbierania Danych Rachunkowych

 •  przygotowuje i przesyła do Komisji Europejskiej pozytywnie zaopiniowany przez Komitet Krajowy, najpóźniej na dwa miesiące przed rozpoczęciem kolejnego roku obrachunkowego, plan wyboru reprezentatywnych gospodarstw rolnych, z których zbierane będą dane rachunkowe,
 • przedkłada Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Europejską plan wyboru reprezentatywnych gospodarstw rolnych w celu sporządzenia wykazu gospodarstw rolnych, z których zbierane będą dane rachunkowe,
 • zleca biurom rachunkowym pozyskanie gospodarstw do badań oraz dostarczenie z nich indywidualnych zestawów danych rachunkowych według ustalonego formatu Podstawą zlecenia jest roczna umowa zawarta pomiędzy biurem rachunkowym a Instytutem,
 • nadzoruje i kontroluje realizację zadania zgodnie z umową zawartą z biurem rachunkowym oraz przestrzegania innych obowiązujących w systemie procedur,
 • koordynuje współpracę Agencji Łącznikowej z biurami rachunkowymi,
 • organizuje szkolenia i warsztaty dla pracowników biur rachunkowych.

3. Pracownia Zasilania i Zarządzania Bazą Danych

 • gromadzi dane przesyłane z biur rachunkowych,
 • współpracuje z Pracownią Organizacji Zbierania Danych Rachunkowych w zakresie weryfikacji zebranych danych rachunkowych,
 • zapewnia integralność danych znajdujących się w bazie,
 • zapewnia bezpieczeństwo* danych znajdujących się w bazie,
  *bezpieczeństwo w tym przypadku rozumie się jako: zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych, zabezpieczenie przed nieuprawnionymi zmianami danych oraz zabezpieczenie przed utratą danych.
 • tworzy i przekazuje do Komisji Europejskiej indywidualne sprawozdania z gospodarstw rolnych FADN,
 • tworzy raporty porównawcze według zamówień rolników przekazanych przez Pracownię Organizacji Zbierania Danych Rachunkowych,
 • zapewnia techniczną obsługę przy tworzeniu i modyfikacji infrastruktury informatycznej,
 • uczestniczy w szkoleniu w zakresie obsługi używanych aplikacji.

4. Pracownia Analiz i Upowszechniania Wyników

 • uczestniczy w statystycznej weryfikacji i jakości danych rachunkowych z poszczególnych gospodarstw,
 • wykonuje obliczenia ekonometryczne i zestawienia statystyczne na podstawie danych z gospodarstw rolnych objętych badaniami,
 • opracowuje raporty zawierające „Wyniki Standardowe” (poziom I i poziom II),
 • opracowuje i publikuje w wydawnictwach Instytutu analizy ekonomiczne opracowane na podstawie danych z gospodarstw objętych badaniami,
 • opracowuje raporty dla ośrodków decyzyjnych, służące ocenie i kreowaniu polityki rolnej,
 • przeprowadza analizy symulacyjne wpływu zmian instrumentów polityki rolnej na wyniki gospodarstw rolnych.

5. Pracownia Komunikacji Multimedialnej

 • administruje i redaguje portal www.fadn.pl,
 • przygotowuje informacje i materiały multimedialne dla potrzeb portalu,
 • koordynuje wymianę informacji o Polskim FADN z ośrodkami doradztwa rolniczego,
 • współpracuje z działem IT i firmami zewnętrznymi,
 • opracowuje i wdraża nowe funkcjonalności dla rozwiązań portalu i dla e-Learningu Polskiego FADN,
 • administruje platformą i kursami e-Learningowymi Polskiego FADN,
 • projektuje elementy identyfikacji wizualnej, publikacji, materiałów promocyjnych i szkoleniowych dla rolników, pracowników biur rachunkowych i innych podmiotów,
 • rozpowszechnia wyniki i opracowania wykonane w ramach Polskiego FADN zgodnie z aktualnym prawem prasowym i prawem autorskim,
 • archiwizuje dokumentację fotograficzną dotyczącą działalności Agencji Łącznikowej.

6. Pracownia Typologii Gospodarstw Rolnych

 • monitoruje ustawodawstwo unijne i krajowe w zakresie Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych,
 • zapewnia zgodność metodyczną ze standardami UE w zakresie Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych,
 • współpracuje na bieżąco z Głównym Urzędem Statystycznym, Komisją Europejską i Urzędem Statystycznym Wspólnot Europejskich,
 • odpowiada za opracowywanie, aktualizację i przekazywanie regionalnych zestawów współczynników klasyfikacyjnych dla Polski do Komisji Europejskiej,
 • zapewnia merytoryczne wsparcie nad tworzeniem i modyfikacją aplikacji służących przeprowadzaniu typologii gospodarstw rolnych w Polsce według zasad UE,
 • uczestniczy w przeprowadzaniu szkoleń dla rolników i pracowników biur rachunkowych.