Formularze i instrukcje książek rachunkowych

 • Informacja dla rolników uczestniczących w prowadzeniu rachunkowości dla potrzeb Polskiego FADN – 2011

  Zawiera podstawowe informacje na temat Polskiego FADN: cel i zasady funkcjonowania systemu, podstawę prawną, sposoby zbierania danych oraz ich kontroli.

 • Różnice w formularzach książek rachunkowych w latach 2010-2011

  Dokument zawiera zestawienie różnic w konstrukcji formularzy do zbierania danych rachunkowych oraz w kodach w kolejnych latach.

 • Ankieta dot. dochodów spoza gospodarstwa rolnego rodziny rolnika – tabela z przedziałami

 • Instrukcja postępowania dotycząca zmian w Aplikacji Polski FADN – wersja 2011

 • Zmiany w algorytmach naliczających i testujących oraz w Aplikacji Polski FADN na rok 2011

  Uwagi metodyczne dotyczące roku obrachunkowego 2011 znajdują się w punktach: 1.1 – 1.4

 • Książka Obrotów i Zaszłości – 2010

  Książka Obrotów i Zaszłości (KOiZ) służy dostarczeniu dodatkowych danych dla sporządzenia charakterystyki ilościowej zasobów, a także wyników działalności gospodarstwa. W KOiZ rejestrowane są informacje o zdarzeniach gospodarczych nie mających charakteru transakcji handlowych np. transfery produktów z gospodarstwa rolnego do gospodarstwa domowego rodziny rolniczej. Dane rejestrowane w KOiZ umożliwiają ustalenie nakładów pracy ludzi, powierzchni zasiewów i wielkości zbiorów z upraw polowych, plantacji wieloletnich i upraw pod osłonami ogrzewanymi, miesięcznych stanów zwierząt.

 • Książka Wpływów i Wydatków – 2010

  Książka Wpływów i Wydatków (KWiW) przeznaczona jest do systematycznego rejestrowania wszystkich wpływów i wydatków związanych z gospodarstwem rolnym, m.in. wszelkich zakupów 
  i sprzedaży (lewa część tabel) oraz wpłat i wypłat związanych 
  z rozliczeniem tych transakcji (prawa część tabel).

 • Spis Aktywów i Zobowiązań – 2010

  Książka zawiera tabele przeznaczone do rejestracji danych o aktywach i zobowiązaniach gospodarstwa rolnego na konkretny dzień bilansowy, tj. 1.I. Tabele należy wypełnić na podstawie spisu z natury (rzeczowe aktywa trwałe i aktywa obrotowe gospodarstwa rolnego) bądź wywiadu z rolnikiem (aktywa finansowe oraz należności i zobowiązania gospodarstwa rolnego).

 • Spis Wybranych Aktywów i Zobowiązań – 2010

  Książka zawiera tabele przeznaczone do rejestracji danych o aktywach i zobowiązaniach gospodarstwa rolnego na konkretny dzień bilansowy, tj. 31.XII. Tabele należy wypełnić na podstawie spisu z natury (rzeczowe aktywa trwałe i aktywa obrotowe gospodarstwa rolnego) bądź wywiadu z rolnikiem (aktywa finansowe oraz należności i zobowiązania gospodarstwa rolnego).

 • Instrukcja Kodowania i Wykazy Kodów – 2010

  Jest dokumentem wyjaśniającym odpowiednie oznaczanie zapisów w książkach rachunkowości dzięki czemu możliwe jest zastosowanie techniki informatycznej przy obsłudze rachunkowości.

 • Instrukcja prowadzenia zapisów w Książkach rachunkowych – 2010

  Jest dokumentem mającym na celu wyjaśnienie zasad i dostarczanie bezpośredniej pomocy w prowadzeniu rachunkowości w gospodarstwie rolnym. Zawarty jest w niej szczegółowy opis przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości, zastosowane koncepcje a także przewodnik do rejestracji danych źródłowych w Książkach do prowadzenia rachunkowości w ramach systemu FADN.

 • Ankieta dot. dochodów spoza gospodarstwa rolnego rodziny rolnika – 2010

  Ankieta służy do określenia dochodów rodziny rolnika pochodzących spoza gospodarstwa rolnego np. z tytułu pracy najemnej, rent i emerytur, zarejestrowanej działalności pozarolniczej w podziale na poszczególne miesiące. W ankiecie nie jest wymagane podanie dokładnych kwot – określenie dochodów odbywa się przy pomocy przedziałów np. przedział 12 oznacza, że dochód spoza gospodarstwa rolnego mieści się w zakresie od 2500 zł do 2999 zł.

 • FADN i Polski FADN – 2010

  Dokument zawiera szczegółowe informacje na temat FADN i Polskiego FADN: cel i zasady funkcjonowania systemu, podstawę prawną, strukturę organizacyjną, produkty wytwarzane w ramach systemu, korzyści wynikające w uczestnictwa w systemie oraz wykaz podstawowych pojęć używanych w systemie.

 • Informacja dla rolników uczestniczących w prowadzeniu rachunkowości dla potrzeb Polskiego FADN- 2010

  Zawiera podstawowe informacje na temat Polskiego FADN: cel i zasady funkcjonowania systemu, podstawę prawną, sposoby zbierania danych oraz ich kontroli.

 • Różnice w formularzach książek rachunkowych w latach 2009-2010

  Dokument zawiera zestawienie różnic w konstrukcji formularzy do zbierania danych rachunkowych oraz w kodach w kolejnych latach.

 • Zmiany w algorytmach naliczających i testujących oraz w Aplikacji Polski FADN na rok 2010

  Uwagi metodyczne dotyczące roku obrachunkowego 2010 znajdują się w punktach: 1.1 – 1.14 

 • Książka Obrotów i Zaszłości – 2009

  Książka Obrotów i Zaszłości (KOiZ) służy dostarczeniu dodatkowych danych dla sporządzenia charakterystyki ilościowej zasobów, a także wyników działalności gospodarstwa. W KOiZ rejestrowane są informacje o zdarzeniach gospodarczych nie mających charakteru transakcji handlowych np. transfery produktów z gospodarstwa rolnego do gospodarstwa domowego rodziny rolniczej. Dane rejestrowane w KOiZ umożliwiają ustalenie nakładów pracy ludzi, powierzchni zasiewów i wielkości zbiorów z upraw polowych, plantacji wieloletnich i upraw pod osłonami ogrzewanymi, miesięcznych stanów zwierząt.

 • Książka Wpływów i Wydatków – 2009

  Książka Wpływów i Wydatków (KWiW) przeznaczona jest do systematycznego rejestrowania wszystkich wpływów i wydatków związanych z gospodarstwem rolnym, m.in. wszelkich zakupów 
  i sprzedaży (lewa część tabel) oraz wpłat i wypłat związanych 
  z rozliczeniem tych transakcji (prawa część tabel).

 • Spis Aktywów i Zobowiązań – 2009

  Książka zawiera tabele przeznaczone do rejestracji danych o aktywach i zobowiązaniach gospodarstwa rolnego na konkretny dzień bilansowy, tj. 1.I. Tabele należy wypełnić na podstawie spisu z natury (rzeczowe aktywa trwałe i aktywa obrotowe gospodarstwa rolnego) bądź wywiadu z rolnikiem (aktywa finansowe oraz należności i zobowiązania gospodarstwa rolnego).

 • Spis Wybranych Aktywów i Zobowiązań – 2009

  Książka zawiera tabele przeznaczone do rejestracji danych o aktywach i zobowiązaniach gospodarstwa rolnego na konkretny dzień bilansowy, tj. 31.XII. Tabele należy wypełnić na podstawie spisu z natury (rzeczowe aktywa trwałe i aktywa obrotowe gospodarstwa rolnego) bądź wywiadu z rolnikiem (aktywa finansowe oraz należności i zobowiązania gospodarstwa rolnego).

 • Instrukcja prowadzenia zapisów w książkach rachunkowych – 2009

  Jest dokumentem mającym na celu wyjaśnienie zasad i dostarczanie bezpośredniej pomocy w prowadzeniu rachunkowości w gospodarstwie rolnym. Zawarty jest w niej szczegółowy opis przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości, zastosowane koncepcje a także przewodnik do rejestracji danych źródłowych w Książkach do prowadzenia rachunkowości w ramach systemu FADN.

 • FADN i Polski FADN – 2009

  Dokument zawiera szczegółowe informacje na temat FADN i Polskiego FADN: cel i zasady funkcjonowania systemu, podstawę prawną, strukturę organizacyjną, produkty wytwarzane w ramach systemu, korzyści wynikające w uczestnictwa w systemie oraz wykaz podstawowych pojęć używanych w systemie.

 • Informacja dla rolników uczestniczących w prowadzeniu rachunkowości dla potrzeb Polskiego FADN – 2009

  Zawiera podstawowe informacje na temat Polskiego FADN: cel i zasady funkcjonowania systemu, podstawę prawną, sposoby zbierania danych oraz ich kontroli.

 • Ankieta dotycząca dochodów spoza gospodarstwa rolnego rodziny rolnika – 2009

  Ankieta służy do określenia dochodów rodziny rolnika pochodzących spoza gospodarstwa rolnego np. z tytułu pracy najemnej, rent i emerytur, zarejestrowanej działalności pozarolniczej w podziale na poszczególne miesiące. W ankiecie nie jest wymagane podanie dokładnych kwot – określenie dochodów odbywa się przy pomocy przedziałów np. przedział 12 oznacza, że dochód spoza gospodarstwa rolnego mieści się w zakresie od 2500 zł do 2999 zł.

 • Różnice w formularzach książek rachunkowych w latach 2008-2009

  Dokument zawiera zestawienie różnic w konstrukcji formularzy do zbierania danych rachunkowych oraz w kodach w kolejnych latach.

 • Uwagi metodyczne dotyczące roku obrachunkowego 2009

 • Instrukcja Kodowania i Wykazy Kodów – 2009

  Jest dokumentem wyjaśniającym odpowiednie oznaczanie zapisów w książkach rachunkowości dzięki czemu możliwe jest zastosowanie techniki informatycznej przy obsłudze rachunkowości.

 • Kody dotacji 2008-2009