Warto przeczytać

Nowy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6 kwietnia 2023 r. prezydent RP Andrzej Duda powołał Roberta Telusa, dotychczasowego przewodniczącego sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na stanowisko Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zastąpił na tym stanowisku Henryka Kowalczyka, który pozostał na urzędzie wicepremiera.
Źródło: MRiRW

 

Transporty zboża z Ukrainy będą konwojowane i monitorowane
Po dwudniowych rozmowach pomiędzy stronami polską i ukraińską ustalono, że od 21 kwietnia 2023 r. wznowiony zostanie tranzyt ukraińskiego zboża przez terytorium Polski. Minister rolnictwa Robert Telus powiedział, że transporty będą monitorowane za pomocą systemu SENT, a także będą konwojowane przez służby celno-skarbowe. Transporty będą plombowane za pomocą plomb GPS. Wszystkie te środki mają zapewnić, że ukraińskie zboże nie pozostanie na terytorium Polski, która będzie wyłącznie krajem tranzytowym. Źródło: PAP

 

Finansowanie wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027

Ustawa o finansowaniu wspólnej polityki rolnej określa zasady uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Minister finansów, jeśli ustawa nie stanowi inaczej, będzie wykonywał zadania związane z uruchamianiem środków publicznych w zakresie:

– przyznawania jednostkom akredytacji i tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej,

– sprawowania stałego nadzoru nad agencją płatniczą,

– poddawaniu akredytacji agencji płatniczej okresowi próbnemu.

Środki publiczne w ramach wspólnej polityki rolnej prowadzonej przez EFRG i EFRROW są przekazywane w formie dotacji celowych na rachunki bankowe agencji płatniczych na wniosek właściwego ministra.

Dodatkowo jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać środki publiczne z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację tych zadań.

Ustawa z 26 stycznia 2023 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027, poz. 332 – źródło „Dziennik Gazeta Prawna” 1.03.2023

 

KRUS – Rolnicy dostaną wyższe emerytury
Od 1 marca 2023 roku wzrasta emerytura podstawowa z KRUS oraz zmienia się sposób waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Nowelizacja wprowadza nową definicję emerytury podstawowej w systemie rolniczego ubezpieczenia.  Świadczenie to będzie powiązane z najniższą emeryturą z ZUS i będzie wynosiło 90% tej emerytury. Przykładowo do tej pory podstawowa emerytura rolnicza z KRUS wynosiła 1084,58 zł (minimalna emerytura z ZUS wynosiła 1338,44 zł). Od 1 marca podstawowa emerytura z KRUS wyniesie 1429,6 zł brutto (czyli 90% z 1588, 44 zł) czyli wzrośnie o 345,02 zł. Od 1.03.2023 r.  zmienia się też sposób waloryzacji innych rolniczych świadczeń emerytalnych, w związku z tym nastąpi znaczący wzrost emerytur rolniczych, rent rolniczych, rent rodzinnych czy rent z tytułu niezdolności do pracy. Dodatkowo w związku ze zmianą wysokości emerytury podstawowej wzrośnie też wysokość składki emerytalno-rentowej w KRUS. Składka miesięczna za każdego ubezpieczonego wynosi 10% emerytury podstawowej. Do końca lutego wynosiła 108 zł a od 1 marca będzie wynosić 143 zł. Od 10 marca 2023 r. wejdą natomiast przepisy wprowadzające nowy dodatek dla osób pobierających emerytury z KRUS. Dodatkowe świadczenie zyskają między innymi tacy rolnicy, którzy poza rolnictwem prowadzili też działalność gospodarczą (pozarolniczą).

Ustawa z 27 października 2022 r. o zmianach ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 30 listopada 2022 r., poz. 2461) – źródło „Dziennik Gazeta Prawna” 1.03.2023

 

Budowle rolnicze
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie.
Rozporządzenie określa warunki techniczne , jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i związane z nimi urządzenia  budowlane oraz ich usytuowanie. Przepisy stosowane są przy budowie, projektowaniu,  przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budowli rolniczych lub ich części. Czytaj całość»

 

VAT w polskim rolnictwie
Podatek VAT w rolnictwie cieszy się coraz większym zainteresowaniem nie tylko wśród rolników i doradców rolnych, ale również w środowisku naukowym. Coraz częściej rolnik zadaje sobie pytanie, czy warto jest rozliczać VAT na zasadach ogólnych, a jeśli tak to jakie są tego konsekwencje i co może z tego mieć. Motorem napędowym przechodzenia na VAT jest z pewnością korzystanie ze środków na inwestycje w ramach PROW, ale także niekiedy trudna sytuacja dochodowa gospodarstw rolnych, wymuszająca poszukiwanie innych środków pieniężnych niż tylko tych pochodzących z produkcji rolnej. Rozliczanie podatku VAT na zasadach ogólnych jest zagadnieniem dość skomplikowanym, a do tego wymaga ciągłej aktualizacji z uwagi na zmieniające się przepisy. Czytaj całość»

 

Dochody rolników Unii Europejskiej w 2015 r.
Wstępny szacunek dochodów rolniczych w 2015 r. przeprowadzony na podstawie rachunków makro-ekonomicznych dla sektora rolnego z obszaru Unii Europejskiej, wykazał zmniejszenie w stosunku do 2014 r. realnej (skorygowanej o inflację) wartości dochodu rolniczego z czynników produkcji w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnioną o 4,3%. Ten stopień spadku jest wynikiem obniżenia realnej wartości dochodu rolniczego na obszarze Unii Europejskiej o 6,0% i równoczesnego spadku zatrudnienia (o 1,8%). Czytaj całość»

 

Dochody w rolnictwie Unii Europejskiej w 2014 r.
W 2014 roku po raz kolejny odnotowano zmniejszenie dochodu rolniczego na obszarze Unii Europejskiej. Pierwszy szacunek dochodów rolniczych w 2014 r., wykonany na podstawie rachunków makro-ekonomicznych dla sektora rolnego z obszaru Unii Europejskiej obejmującego 28 państw członkowskich, wskazał na zmniejszenie w stosunku do 2013 r. realnej wartości dochodu rolniczego w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnioną o 1,7%. Ten sam rachunek dla roku 2013 wskazał na 1,3% zmniejszenie dochodu w stosunku do roku 2012. Czytaj całość»

 

Polska wieś w roku 2014 w oczach ekspertów terenowych Polskiego FADN

W roku 2014 przypada 10-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W tym okresie zmienił się obraz polskiego rolnictwa, wizerunek polskiej wsi, obszarów wiejskich. Zapewne nie wszystko jest zasługą członkostwa we Wspólnocie, ale bez wątpienia przyniosło ono wiele korzyści dla środowiska wiejskiego.
10 lat w Unii Europejskiej to także 10 lat prowadzenia rachunkowości rolnej w systemie Polski FADN. Interesujących ocen na temat życia polskiej wsi, rolnictwa, a także odniesienia rolników do prowadzonej rachunkowości rolnej dostarczają corocznie koordynatorzy i doradcy Polskiego FADN, pozostający w bezpośrednim kontakcie z rolnikami. Ich obecność w środowisku wiejskim pozwala na bieżąco formułować opinie o życiu wsi, funkcjonowaniu rolnictwa, nastrojach i poglądach rolników i społeczności wiejskiej. Okazją do poznania sytuacji na wsi w roku 2014 były 12. warsztaty szkoleniowo-organizacyjne Polskiego FADN. Czytaj całość»

 

Raporty i opracowania Komisji Europejskiej
Na stronie Komisji Europejskiej publikowane są raporty i opracowania dotyczące sytuacji ekonomicznej w rolnictwie w Państwach Członkowskich UE jak również w państwach kandydujących do UE, w tym także opublikowany został najnowszy raport przedstawiający sytuację gospodarstw rolnych w 2013 roku.

 

Dochody w rolnictwie Unii Europejskiej w 2013 r.
Pierwszy szacunek sytuacji ekonomicznej rolnictwa z obszaru Unii Europejskiej obejmującego 28 państw członkowskich (łącznie z Chorwacją) na podstawie rachunków makro-ekonomicznych dla sektora rolnego, wskazuje na zwiększenie w okresie 2005-2013 realnej wartości dochodu rolniczego w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnioną (pracującą w gospodarstwie rolnym co najmniej 2200 godz. w roku) o 29,3%. W tym czasie zatrudnienie w rolnictwie zmalało o 20,8%. Ten sam szacunek wskazał, że w 2013 r. wartość realna dochodu rolniczego w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnioną zmniejszyła się w stosunku do 2012 r. o 1,3%. Na ten niewielki wzrost dochodu na osobę, złożył się spadek realnej wartości dochodu o 2,1% (wartość obliczona w cenach bieżących skorygowana z użyciem wskaźnika deflacyjnego) i spadek zatrudnienia o 0,9%. Czytaj całość»

 

Polak dyrektorem generalnym ds. Rolnictwa KE
Z dniem 16.04.2013 r. stanowisko Dyrektora Generalnego ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG AGRI) w KE objął Polak, Jerzy Bogdan Plewa. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Był m.in. członkiem rady nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej i doradcą prezesa Narodowego Banku Polskiego. Od 1995 do 1997 roku Plewa był dyrektorem w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, początkowo odpowiedzialnym za monitorowanie zagranicznych rynków rolnych. Od 1997 roku do lipca 2004 roku Plewa pełnił funkcję podsekretarza stanu w resorcie rolnictwa, gdzie był odpowiedzialny za negocjacje akcesyjne z UE w obszarze rolnictwa. (PAP)

 

Dochody towarowych gospodarstw rolnych w latach 2011-2012 według danych Polskiego FADN
Analizę sytuacji dochodowej rolników w okresie lat 2011 i 2012 przeprowadzono na podstawie danych gospodarstw prowadzących w 2011 r. rachunkowość w ramach Polskiego FADN oraz wykonanych przeszacowań tych danych z użyciem wskaźników zmiany cen i wolumenu produktów gospodarstw rolnych i materiałów użytych do produkcji, ustalonych w II wersji rachunków makroekonomicznych dla rolnictwa. Wyniki użyte w analizie są średnimi ważonymi dla określonej grupy gospodarstw.
Czytaj całość»

 

Dochody w rolnictwie Unii Europejskiej w 2012 roku
Pierwszy szacunek sytuacji ekonomicznej rolnictwa z obszaru Unii Europejskiej obejmującego
27 państw członkowskich na podstawie rachunków makroekonomicznych dla sektora rolnego, wskazuje na zwiększenie w okresie 2005-2012 realnej wartości dochodu rolniczego w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnioną (pracującą w gospodarstwie rolnym co najmniej 2200 godz. w roku) o 29,7%. W tym czasie zatrudnienie w rolnictwie zmalało o 20,0%. Ten sam szacunek wskazał, że w 2012 r. wartość realna dochodu rolniczego w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnioną zwiększyła się w stosunku do 2011 r. o 1,0%. Na ten niewielki wzrost dochodu na osobę, złożył się wzrost realnej wartości dochodu o 0,5% (wartość obliczona w cenach bieżących skorygowana z użyciem wskaźnika deflacyjnego) i spadek zatrudnienia o 0,5%. Czytaj całość»

 

Dochody rolników w Unii Europejskiej w 2011 roku
Pierwszy szacunek Eurostatu odnośnie zmian dochodów rolników Unii Europejskiej w okresie 2005-2011, wskazuje na zwiększenie realnej wartości dochodu rolniczego w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnioną o 18,3%. W tym czasie zatrudnienie w rolnictwie UE zmalało o 15,2%. Szacunek ten wskazał, że w 2011 r. wartość realna dochodu rolniczego w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnioną zwiększyła się w stosunku do 2010 roku o 6,7%. Czytaj całość»

 

Krok po kroku do inwestycji na własnej ziemi rolnej
Polityka rolna wskazuje rolnikom na potrzebę poszukiwania dochodów poza własnym gospodarstwem rolnym. Wielu z nich zmuszonych jest szukać innych możliwości utrzymania; może to być na przykład uruchamianie pozarolniczej działalności gospodarczej. Jednak niejednokrotnie polityka fiskalna państwa utrudnia rolnikom podejmowanie takiej inicjatywy. Przykładem mogą być koszty związane z przekształceniem działki rolnej pod budową własnego ośrodka dla prowadzenia tejże działalności na własnej ziemi lub dostosowania istniejącego budynku. Najpierw trzeba bowiem przekształcić działkę rolną w działkę inwestycyjną. Rolnika czeka więc wiele kosztownych czynności urzędowych. W dzienniku Rzeczpospolita z dnia 31 stycznia 2011 r. w artykule „Jak na polu wznieść budynki, zamiast siać zboże” autor omawia czynności, jakie należy przeprowadzić, by stać się inwestorem. Przepisy wymagają załatwienia formalności budowlanych i wyłączenia terenu z produkcji rolnej. Czytaj całość»

 

Rozwój targowisk sposobem na wspomaganie małych gospodarstw rolnych
Postanowieniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na obszarach wiejskich, a ściślej w każdym powiatowym mieście ma zostać stworzone targowisko lub wyremontowane istniejące dotychczas. Finansowanie tego przedsięwzięcia ma się odbywać z pieniędzy Unii Europejskiej. Celem programu „Mój rynek” jest odbudowa tradycji targów i umożliwienie sprzedaży bezpośredniej konsumentowi produktów rolnych, zwłaszcza świeżych owoców i warzyw. Nowo zbudowane targowiska mają służyć przede wszystkim zarobkowaniu przez rolników, a nie handlowi innymi towarami. (Dziennik Gazeta Prawna nr 8 z 13.01.2011 r.)

 

Zmiany w podatku VAT
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej zamieszczony został projekt ustawy Ministra Finansów z dnia 9.09.2010 r., o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Zasadnicza proponowana zmiana w ustawie z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późniejszymi zmianami), dotyczy stawek podatku VAT. Od wejścia w życie nowelizacji ustawy do dnia 31 grudnia 2013 r. obowiązywać będą następujące stawki: 23% na towary i usługi, które dotychczas były opodatkowane 22% stawką podatku VAT, 8% na towary i usługi wcześniej opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 7% (załącznik nr 3 do ustawy obecnie obowiązującej) z tym że, na niektóre towary wyszczególnione w załączniku nr 2 do projektu ustawy zmieniającej (w ustawie obecnie obowiązującej załącznik ten przyjmie lp. 11) stawka podatku VAT wynosić będzie 5%. Stawka ta dotyczyć będzie niektórych płodów rolnych zbywanych przez rolników rozliczających się z podatku VAT na zasadach ogólnych. W tym przypadku stawka podatku VAT wzrośnie z 3% do 5%, dla rolników ryczałtowych stawka zryczałtowanego zwrotu podatku wzrośnie z 6% do 6,5%.
Ponadto przepisy znowelizowanej ustawy ułatwiają rolnikom ryczałtowym „przejście” na system rozliczenia według zasad ogólnych. Od nowego roku uchylony zostanie art. 43 ust. 3 i 4 ustawy warunkujący „przechodzenie” rolników ryczałtowych na rozliczanie VAT na zasadach ogólnych. Rolnik ryczałtowy chcący rozliczać VAT na zasadach ogólnych będzie musiał jedynie dokonać zgłoszenia rejestracyjnego VAT–R. Nie ulegną natomiast zmianie zasady ponownego powrotu rolnika (podatnika) do szczególnej procedury dla rolników ryczałtowych.

 

Polityka rolna musi uwzględniać zróżnicowanie obszarów wiejskich
W dwutygodniku „Agro Serwis” nr 17 (440) z dn. 1.09.2010 r. ukazał się artykuł A.S. Kamińskiego pt. Polityka rolna musi uwzględniać zróżnicowanie obszarów wiejskich z seminaryjnego posiedzenia senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którym uczestniczyli także przedstawiciele resortu rolnictwa, naukowcy, związkowcy, samorządowcy oraz pracownicy wojewódzkich administracji rolnych.

 

Darowizna gospodarstwa rolnego bez VAT
W nr. 184 „Dziennik Gazeta Prawna” z 21.09.2010 r. ukazał się artykuł „Darowizna gospodarstwa rolnego bez VAT”. Autor w oparciu o opinię asystenta podatkowego informuje, że rolnik nie ma obowiązku rozliczania się w zakresie podatku VAT, jeśli dokonuje darowizny całego gospodarstwa rolnego na rzecz syna. Ustawa o VAT nie nakłada też na przekazującego obowiązku dokonania korekt w zakresie podatku naliczonego.Warunkiem takiego zwolnienia od VAT jest przekazanie całego gospodarstwa, które zgodnie z definicją zawartą w kodeksie cywilnym tworzą grunty rolne, leśne, budynki, urządzenia i inwentarz oraz prawa związane z prowadzeniem gospodarstwa.

 

Archiwum Warto przeczytać