Warto przeczytać

Zmiana decyzji Komisji Europejskiej ws. ugorowania 4% gruntów w roku 2024

13 lutego 2024 r. Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie umożliwiające w 2024 r. odstępstwo od stosowania normy GAEC 8, w zakresie wymogu przeznaczenia 4% powierzchni gruntów ornych na obszary lub obiekty nieprodukcyjne (ugorowanie). Rozporządzenie wejdzie w życie 14 lutego i będzie stosowane z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia przez okres jednego roku, czyli do dnia 31 grudnia 2024 r. Zamiast utrzymywania gruntów ugorowanych lub nieprodukcyjnych obiektów na 4 % swoich gruntów ornych rolnicy w UE uprawiający uprawy wiążące azot (takie jak soczewica, groch lub favas) lub międzyplony bez środków ochrony roślin na 4 % gruntów ornych będą uznawani za spełniających tzw. wymóg GAEC 8. Rolnicy, którzy tak postanowią, mogą nadal spełniać ten wymóg za pomocą gruntów ugorowanych lub nieprodukcyjnych.
Źródło: https://ec.europa.eu

 

Zaprzysiężenie nowego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

13 grudnia 2023 roku prezydent RP Andrzej Duda powołał dr Czesława Siekierskiego na stanowisko Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który zastąpił na tym stanowisku Annę Gembicką.

 

Transporty zboża z Ukrainy będą konwojowane i monitorowane
Po dwudniowych rozmowach pomiędzy stronami polską i ukraińską ustalono, że od 21 kwietnia 2023 r. wznowiony zostanie tranzyt ukraińskiego zboża przez terytorium Polski. Minister rolnictwa Robert Telus powiedział, że transporty będą monitorowane za pomocą systemu SENT, a także będą konwojowane przez służby celno-skarbowe. Transporty będą plombowane za pomocą plomb GPS. Wszystkie te środki mają zapewnić, że ukraińskie zboże nie pozostanie na terytorium Polski, która będzie wyłącznie krajem tranzytowym. Źródło: PAP

 

Finansowanie wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027

Ustawa o finansowaniu wspólnej polityki rolnej określa zasady uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Minister finansów, jeśli ustawa nie stanowi inaczej, będzie wykonywał zadania związane z uruchamianiem środków publicznych w zakresie:

– przyznawania jednostkom akredytacji i tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej,

– sprawowania stałego nadzoru nad agencją płatniczą,

– poddawaniu akredytacji agencji płatniczej okresowi próbnemu.

Środki publiczne w ramach wspólnej polityki rolnej prowadzonej przez EFRG i EFRROW są przekazywane w formie dotacji celowych na rachunki bankowe agencji płatniczych na wniosek właściwego ministra.

Dodatkowo jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać środki publiczne z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację tych zadań.

Ustawa z 26 stycznia 2023 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027, poz. 332 – źródło „Dziennik Gazeta Prawna” 1.03.2023

 

KRUS – Rolnicy dostaną wyższe emerytury
Od 1 marca 2023 roku wzrasta emerytura podstawowa z KRUS oraz zmienia się sposób waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Nowelizacja wprowadza nową definicję emerytury podstawowej w systemie rolniczego ubezpieczenia.  Świadczenie to będzie powiązane z najniższą emeryturą z ZUS i będzie wynosiło 90% tej emerytury. Przykładowo do tej pory podstawowa emerytura rolnicza z KRUS wynosiła 1084,58 zł (minimalna emerytura z ZUS wynosiła 1338,44 zł). Od 1 marca podstawowa emerytura z KRUS wyniesie 1429,6 zł brutto (czyli 90% z 1588, 44 zł) czyli wzrośnie o 345,02 zł. Od 1.03.2023 r.  zmienia się też sposób waloryzacji innych rolniczych świadczeń emerytalnych, w związku z tym nastąpi znaczący wzrost emerytur rolniczych, rent rolniczych, rent rodzinnych czy rent z tytułu niezdolności do pracy. Dodatkowo w związku ze zmianą wysokości emerytury podstawowej wzrośnie też wysokość składki emerytalno-rentowej w KRUS. Składka miesięczna za każdego ubezpieczonego wynosi 10% emerytury podstawowej. Do końca lutego wynosiła 108 zł a od 1 marca będzie wynosić 143 zł. Od 10 marca 2023 r. wejdą natomiast przepisy wprowadzające nowy dodatek dla osób pobierających emerytury z KRUS. Dodatkowe świadczenie zyskają między innymi tacy rolnicy, którzy poza rolnictwem prowadzili też działalność gospodarczą (pozarolniczą).

Ustawa z 27 października 2022 r. o zmianach ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 30 listopada 2022 r., poz. 2461) – źródło „Dziennik Gazeta Prawna” 1.03.2023

 

Budowle rolnicze
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie.
Rozporządzenie określa warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i związane z nimi urządzenia  budowlane oraz ich usytuowanie. Przepisy stosowane są przy budowie, projektowaniu,  przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budowli rolniczych lub ich części. Czytaj całość»