Seminarium na temat wyników ekonomicznych gospodarstw zajmujących się chowem owiec oraz sytuacji ekonomicznej rodzin uzyskujących dochody z gospodarstw rolnych i innych źródeł na bazie danych Polskiego FADN

W dniu 18.11.2013 r. w Zakładzie Rachunkowości Rolnej IERiGŻ-PIB w Warszawie odbyło się seminarium zakładowe, prezentujące wstępne wyniki prowadzonych prac analitycznych bazujących na danych rachunkowych zadań AGROKOSZTY i Polski FADN. Referaty wprowadzające do dyskusji wygłosiły Irena Augustyńska-Grzymek – „Sytuacja ekonomiczna rodzin uzyskujących dochody z gospodarstwa rolnego oraz z innych źródeł – zróżnicowanie regionalne” oraz Elżbieta Jasińska – „Gospodarstwa z chowem owiec w świetle danych Polskiego FADN”.

 

W pierwszym referacie przedstawiono poziom dochodów rodzin uzyskujących dochody z gospodarstwa rolnego oraz z innych źródeł. W prezentacji wyróżniono wielkość ekonomiczną badanych gospodarstw rolnych oraz strukturę dochodów. Wyniki przeprowadzonego badania wskazują na brak zależności między poziomem i strukturą uzyskiwanych dochodów a lokalizacją regionalną. Sytuacja ekonomiczna badanych gospodarstw była z kolei powiązana z wysokością wartości sprzedaży produktów rolniczych, wydajnością pracy oraz produktywnością ziemi.
W drugim referacie zaprezentowano zmiany w liczebności i strukturze gospodarstw zajmujących się chowem owiec. Przytoczone dane rachunkowe z okresu 2007-2011 r. zebrane w ramach systemu Polski FADN wskazują na pogarszające się warunki dla tego kierunku produkcji rolniczej. W ostatnim dwudziestoleciu drastycznie zmalała populacja owiec w Polsce, czemu towarzyszy gwałtowny spadek liczby gospodarstw ukierunkowanych na ten rodzaj produkcji. Zaprezentowane dane stały się podstawą do dyskusji nad barierami wzrostu oraz możliwościami rozwoju produkcji owiec w Polsce.

 

Wygłoszone referaty wskazały na możliwości zastosowania danych rachunkowych gospodarstw rolnych do objaśniania specyficznych procesów zachodzących w rolnictwie.