Warsztaty wyjazdowe, Niemcy

W dniach 20-25.05.2013 r. odbyły się warsztaty wyjazdowe do Niemiec. W warsztatach uczestniczyli pracownicy Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego zaangażowanych w prace Polskiego FADN-u, przedstawiciele Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB pełniącego funkcję Agencji Łącznikowej FADN w Polsce oraz przedstawicielka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem warsztatów wyjazdowych było zapoznanie się z funkcjonowaniem i organizacją FADN w warunkach opodatkowania dochodu osiąganego z rolnictwa, jak również nabycie wiedzy na temat systemu podatkowego obowiązującego w rolnictwie niemieckim. W trakcie warsztatów odbyło się między innymi spotkanie w Ministerstwie Federalnym ds. Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Ochrony Konsumenta w Berlinie pełniącym rolę koordynatora badania „Sieć Gospodarstw Testowych” na podstawie którego opracowywane są wyniki FADN dla rolnictwa niemieckiego. Uczestnicy warsztatów zapoznali się również z organizacją badań na potrzeby FADN w dwóch krajach związkowych: Brandenburgii oraz Dolnej Saksonii. Ponadto podczas wizyty w Thünen-Institut w Braunschweig – pełniącego funkcję Agencji Łącznikowej FADN w Niemczech – wskazano na możliwości wykorzystania baz danych FADN do wspierania polityki rolnej z wykorzystaniem modelowania. Uczestnicy wyjazdu zapoznali się również z organizacją pracy biur podatkowych, Izb Rolniczych oraz firm informatycznych uczestniczących w opracowywaniu danych na potrzeby FADN. Warsztaty były też okazją do wizytacji gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw przemysłu spożywczego zarządzanych przez rolników.