Konferencja międzynarodowa z okazji 5-lecia Polskiego FADN, Pułtusk

W dniach 06-08.09.2009 r. odbyła się konferencja międzynarodowa z okazji 5-lecia funkcjonowania Polskiego FADN zorganizowana przez Zakład Rachunkowości Rolnej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB (IERiGŻ-PIB). Miejscem konferencji był „Dom Polonii” w Pułtusku. Spośród gości zagranicznych w konferencji czynnie uczestniczyła przedstawicielka Komisji Europejskiej, Pani Sophie Helaine oraz przedstawiciele z Estonii, Litwy, Łotwy, Republiki Czech, Republiki Federalnej Niemiec, Słowenii i Węgier. Spośród gości krajowych konferencji obecny był Pan Kazimierz Plocke – Sekretarz Stanu w MRiRW pełniący także funkcję przewodniczącego Komitetu Krajowego ds. FADN, Pan Wojeciech Dębski – Burmistrz Miasta Pułtusk, Pan Klaus Grimmel – radca w Ambasadzie RFN, Pan prof. Wojciech Józwiak – przewodniczcy Rady Naukowej IERiGŻ-PIB, członkowie Komitetu Krajowego ds. Polskiego FADN, reprezentanci Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Głównego Urzędu Statystycznego, Agencji Nieruchomości Rolnych, Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz pracownicy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowego Instytutu Badawczego. 

Program