Klauzula informacyjna

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE
ART. 13 RODO

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.  Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie jest: Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Instytutu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Instytucie za pomocą adresu [email protected].
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:
  1. udzielonej zgody 6 ust. 1 pkt. a) RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. Pani/Pana dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Instytutem przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Instytut.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
   1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   2. osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę na przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy przetwarzania,
   3. osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzanie danych,
   4. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   5. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
   1. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   3. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e RODO);
  6. w przypadku gdy jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych; prawo przenoszenia danych przysługuje w przypadku gdy łącznie: przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody oraz w sposób zautomatyzowany.
 8. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie zgody przysługują Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Instytucie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub umowa. W przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
 11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.